თიანეთის ბიოგაზი

თიანეთის რაიონის ყველაზე მაღალ სოფელში ზემო არტაანში აშენდა 1 ცალი 10მკბ-იანი ბიოგაზის დანადგარი

დანადგარის გუმბათი წინასწარ ცამოსხმული სფერული ბლოკებისგან არის დამონტაჟებული